Algemene Voorwaarden


Inleiding

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Webshop en bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Definities

 1. Boost: Boost Loyalty B.V., gevestigd te Nieuwkuijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 27306184.
 2. bp: BP Europa SE - BP Nederland, gevestigd te Europoort-Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 24489071.
 3. Webshop: de webshop die te bezoeken is via bpspaaractie.nl.
 4. Verkoper: Boost, die in naam en voor rekening van bp producten verkoopt via deze Webshop.
 5. Klant: de (natuurlijke) persoon die een Overeenkomst aangaat.
 6. Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen Verkoper en Klant, die tot stand komt na het plaatsen van een order op – en betaling hiervan via de Webshop bpspaaractie.nl.
 7. Actievoorwaarden: de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op spaaracties waarmee producten met korting kunnen worden besteld in de Webshop. De actievoorwaarden zijn beschikbaar via bp.nl en bpspaaractie.nl.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen die tot stand zijn gekomen via de Webshop zijn de Algemene Voorwaarden en Actievoorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Verkoper slechts bindend, indien en voor zover deze door Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

 1. De inhoud van de Webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Verkoper kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Webshop en in andere van Verkoper afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 2. Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. Er kunnen uitsluitend orders worden geplaatst bij de Webshop door deelnemers aan het spaarprogramma FreeBees.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Verkoper en het voldoen van het verschuldigde bedrag aan Verkoper volgens de daartoe gestelde voorwaarden.
 3. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 5. Verkoper heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Verkoper is ontvangen, stuurt Verkoper de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Verkoper is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Verkoper is gerechtigd om persoonlijke data door te sturen naar derden, i.v.m. het uitleveren van de bestelde producten aan Klant.
 3. Op de Webshop wordt duidelijk tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 4. Indien Verkoper de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. Klant dient de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd doch zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie hiervoor het Artikel omtrent conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant.

Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Verkoper binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen.
 2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Verkoper een raming van deze kosten.
 3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan in een fysieke winkel zou kunnen plaatsvinden.
 4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Verkoper, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Verkoper bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Kijk voor dit herroepingsformulier hier.
  Producten kunnen geretourneerd worden aan:
  Service Logistics B.V.
  T.a.v. BP Europa SE - BP Nederland / Herroeping
  Edisonstraat 6
  5928 PG Venlo
 6. Op het portaal van de Webshop wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Conformiteit

 1. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Verkoper daarvan in kennis te stellen.
 2. Indien Verkoper de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Verkoper, dan kan hij bij Verkoper telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Verkoper geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Verkoper binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

 1. Verkoper verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de op de Webshop gepubliceerde privacy policy.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in Rotterdam.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan schriftelijk of per e-mail contact op met:

Boost Loyalty B.V.
Axelsestraat 208
4537 AX Terneuzen
e-mail: cmc.bp@boostgroup.nl
Telefoon: 0114-381550
KvK: 27306184
BTW: NL818530881B01